• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  iI Informacje ogólne

  Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-perelka.pl jest firma - PERŁKA Artur Matysiak. NIP 5731265247 z siedzibą w Częstochowie.
  Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  TOWARY
  W sklepie internetowym Firma Perełka oferuje biżuterię srebrną, rękodzieło oraz zegarki. Każdy produkt oferowany przez firmę jest nowy, zakupiony legalnie, nieużywany.
  Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie, która jest dostępna na stronie internetowej Serwisu oraz opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby zwracali uwagę na specyficzne właściwości wyrobów jubilerskich: ich niepowtarzalność (każdy produkt minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy) oraz niewielkie rozmiary, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy ponadto, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

  II Zamówienia
   
  Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep e-perelka. Przyjęcie zamówienia przez e-perelka.pl następuje poprzez przesłane Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest właściwy dokument np. faktura VAT lub paragon fiskalny.
  Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie  w ciągu doby od zatwierdzenia zamowienia, wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną na adres mailowy:perelka.biuro@gmail.com

  III Sposób płatności

   
  Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
  Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  1.Wpłata na konto bankowe : 

  Wpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:

  • Idea Bank S.A. 03 1950 0001 2006 8419 1387 0001
  Artur Matysiak PEREŁKA
  Częstochowa

  2. Szybkie płatności internetowe. 
  -Przelewy24.pl-

       Za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl mają Państwo możliwość dokonania płatności za zamówione towary na wiele różnych i wygodnych sposobów tj. szybki przelew.
  System Przelewy24 obsługuje automatycznie transakcje ze wszystkich banków w Polsce.

  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
   
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
   
  IV Realizacja dostawy
   
  Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu
  Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej w ciągu 2 - 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru lub braku jakiegolkolwiek zamawianego elementu, poinformuje o tym klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od zawarcia Umowy. W razie braku wyrażenia woli na zamiane brakujacego elementu sprzedawca zwróci całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
   
  V Reklamacje
   
  W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
  Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru na adres mailowy
  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
  Jednakże koszt przesyłki pokrywa Kupujący.
   
  VI Zwroty
   
  Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, odsyłając towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu towaru ( paragon, faktura VAT, itp.)
  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający zwraca jedynie koszt wartosci zamowionego towaru, nie pokrywa kosztu przesyłki.
  Towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.
   
  VII Polityka prywatności
   
  Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
  Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
  Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
  Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
  Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
  Zdjęcia, grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność e-perelka oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
  Wszystkie wzory biżuterii zawartej w galerii są własnością  a jej właściciel nie zgadza się na ich powielanie.
   
  VIII Polityka cookies
   
  Sklep internetowy www.e-perelka.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
  Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
  Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
  Sklep internetowy www.e-perelka.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
  stałe,
  analityczne,
  zewnętrzne.
   
  IX Postanowienia końcowe
   
  Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
  Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:   telefon:501 641 123 oraz e-mail: perelka.biuro@gmail.com
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2016

  ...jest pusty